Protizánětlivá léčba se nově nasazuje již v začátcích astmatu

Pro zajištění kontroly nad astmatem a zabránění akutním ohrožujícím stavům je nejvýznamnější včasná diagnóza a včasné zavedení preventivní léčby. Nejdůležitější je potlačení zánětu v dýchacích cestách, samotná úlevová léčba nestačí a může být nebezpečná.

Astma je závažné chronické onemocnění

Astmatem trpí ve světě 300 miliónů lidí a odhaduje se, že během příštích třiceti let vzroste jejich počet na 400 miliónů. Ani čísla pro Českou republiku nejsou malá, prevalence nemocných astmatem je na úrovni osmi procent populace, což je zhruba 800 tisíc nemocných. Dvě třetiny z nich jsou ženy, a až 220 tisíc děti.

Příznakem astmatu je zúžení průdušek provázené pískotem při dýchání či kašlem, a to zejména při zátěži. Pacienti se také často budí v noci kvůli potížím s dechem a kašláním. Bez léčby mívají záchvaty těžké dušnosti, které je mohou i ohrožovat na životě. Předcházet jim lze preventivními léky. Čím dříve začnou s léčbou, tím snadněji se stav optimalizuje.

Cílem léčby je, aby nemoc byla takzvaně pod kontrolou

Jak vypadá kontrolované astma? Pacient pociťuje mírné příznaky astmatu nejvýše dvakrát měsíčně, úlevovou léčbu potřebuje užít maximálně dvakrát měsíčně, nemusí omezovat své fyzické aktivity, nepostihují ho těžké záchvaty, jeho plíce fungují normálně. Léky užívané v léčbě astmatu dělíme na preventivní (kontrolující) a úlevové. Úlevová léčba pomáhá otevřít průdušky při akutních potížích, nedovede ale ovlivnit zánět. Podává se jen ojediněle, při potížích, při akutním záchvatu. Pokud je astma pod kontrolou, je potřeba úlevové léčby zcela ojedinělá, nebo žádná. Preventivní léčba potlačuje zánět v průduškách, podává se pravidelně, dlouhodobě, i v době, kdy pacient nemá žádné příznaky a potíže.

Dle doporučení Globální iniciativy pro astma (GINA) dochází v roce 2019 ke změně léčebného schématu. Dříve se v prvním kroku léčby nasazovala pouze úlevová léčba. Nyní GINA doporučuje, aby všichni dospělí a dospívající s mírným astmatem dostávali i preventivní léčbu.

Asi desetině pacientů s astmatem základní léky nestačí, pomáhá jim biologická léčba I přes pokroky v medicíně v posledních letech zůstává u části pacientů astma obtížně léčitelnou nemocí. Při léčbě těchto těžkých případů je nutné důsledným vyšetřovacím programem sestavit individuální kombinaci antiastmatik, dle pacientova konkrétního fenotypu astmatu (souboru pozorovatelných vlastností a znaků astmatu). Kombinací různých protizánětlivě působících antiastmatik a léků ovlivňujících remodelaci (morfologickou změnu) dýchacích cest je možné dosáhnout lepší kontroly astmatu u pacientů s obtížně léčitelným astmatem. Na takzvané eozinofilní astma ještě nedávno nebylo jiné řešení léčby než systémovými kortikosteroidy, s jejichž užíváním se ovšem pojí nežádoucí účinky. V současné době existuje pro tyto pacienty řešení díky nové biologické léčbě, která může pacienty s těžkým astmatem vrátit zpět do aktivního života.

V České republice je 17 center, která biologickou léčbu astmatikům zprostředkovávají.

Až polovina pacientů s astmatem podle odborníků zapomíná na preventivní léčbu, kterou musí brát denně, a užívají jen léky na úlevu Průduškové astma je v celosvětovém měřítku závažným zdravotnickým, hospodářským a sociálním problémem. Astma je chronické a celoživotní onemocnění dýchacích cest. Chronický neinfekční zánět průdušek je spojen s opakovanými stavy pískavého dýchání, kašlem, dušností a svíráním na hrudi, které se objevují zejména v noci a časně ráno. Celosvětový počet astmatiků je odhadován na více než 300 milionů. Za posledních 20 let dochází celosvětově k nárůstu onemocnění především u dětí a mladistvých. Astma se stává nejčastějším chronickým onemocněním dětského věku. Tento trend je patrný i v České republice. Prevalence astmatu v ČR se zvyšuje především v dětské populaci. Úmrtnost na astma je u nás velmi nízká díky péči odborných specialistů a v posledních letech kolísá kolem 1/100 000 obyvatel, tj. kolem 100 osob ročně. Na následky astmatu zemřelo v roce 2017 142 osob, 92 žen a 50 osob.

Zdroj: ÚZIS

Astma může vzniknout v kterémkoliv věku. Za nemocí mnohdy stojí genetické predispozice, které bývají podpořeny vnějšími vlivy, jako je kouření či alergie. Astma nelze zcela vyléčit, lze jej však účinně dostat pod kontrolu. Včasná diagnóza, včasná a účinná léčba, umožňuje astma v drtivé většině zvládat. Astma je možné klasifikovat podle různých hledisek. V současné době je nejdůležitější hodnocení, zda se daří léčbou dosáhnout kontroly astmatu. Kontrola nad astmatem a její udržení je hlavním cílem léčby. Mezi astmatiky na celém světě převažují nemocní s mírným astmatem, tj. s intermitentní nebo lehkou formou, případně se středně těžkým astmatem. Asi osm procent trpí těžkým astmatem a dvě procenta nemocných mají těžkou rezistentní formu. Léky používané k léčbě astmatu dělíme na kontrolující, resp. preventivní antiastmatika, která jsou užívána dlouhodobě každodenně, a především díky svému protizánětlivému účinku udržují astma pod kontrolou a úlevová antiastmatika, která jsou užívána dle potřeby k rychlému odstranění záchvatu a úlevě od příznaků. Úlevová antiastmatika uvolňují křeč svaloviny ve stěně průdušek a tím znovu zvětší průchodnost dýchacích cest. Úlevová léčba by měla být užívána pouze v případě potřeby, v nejnižší nutné dávce a frekvenci. Zvýšená četnost užívání těchto léků je důvodem k přehodnocení dosavadní léčby. V současnosti nejúčinnějšími protizánětlivými léky používanými k léčbě astmatu jsou inhalační kortikosteroidy. Nicméně ani inhalační kortikosteroidy nejsou schopny astma zcela vyléčit a po jejich vysazení dochází u části pacientů ke zhoršení kontroly nad astmatem. Výhodná je kombinace inhalačních kortikosteroidů s dlouhodobě působícími uvolňujícími léky. Obě skupiny se vzájemně doplňují a posilují tak svůj účinek. „Dobře léčený astmatik by měl pravidelně jednou až dvakrát denně užívat preventivní lék a zcela výjimečně by měl potřebovat lék úlevový. Potřeba úlevového léku více než dvakrát měsíčně signalizuje zhoršení kontroly nad astmatem. Častá potřeba úlevového léku signalizuje nedostatečnou základní, tedy preventivní léčbu,“ poznamenává v této souvislosti profesor Petr Pohunek, ředitel České iniciativy pro astma. Dle doporučení Globální iniciativy pro astma (GINA) dochází v roce 2019 ke změně léčebného schématu. Dříve se v prvním kroku léčby u zcela mírného intermitentního astmatu nasazovala pouze úlevová léčba při potížích. Nyní GINA doporučuje, aby všichni dospělí a dospívající s mírným astmatem dostávali i preventivní léčbu, případně podávali úlevový lék při potížích vždy i s inhalačním kortikosteroidem. Samotná léčba pouze úlevovým lékem je považována za rizikovou. Informace o správné léčbě naleznete na webových stránkách

České iniciativy pro astma (ČIPA). Biologická léčba I přes pokroky v medicíně v posledních letech zůstává u části pacientů astma obtížně léčitelnou nemocí. Při léčbě těchto těžkých případů je nutné důsledným vyšetřovacím programem sestavit individuální kombinaci antiastmatik, dle pacientova konkrétního typu astmatu, kterým pacient trpí (tzv. fenotypu). Kombinací různých protizánětlivě působících antiastmatik a léků ovlivňujících změny na dýchacích cestách je možné dosáhnout lepší kontroly astmatu u pacientů s obtížně léčitelným astmatem. Na takzvané eozinofilní astma ještě nedávno nebylo jiné řešení léčby než systémovými kortikosteroidy, s jejichž užíváním se ovšem pojí nežádoucí účinky. U některých nemocných, kde se ani po šesti měsících inhalační a protizánětlivé léčby nedaří dostat astma pod kontrolu, specialista zvažuje cílenou, tzv. biologickou léčbu, která může pacienty s těžkým astmatem vrátit zpět do aktivního života. V České republice je 17 center, která biologickou léčbu astmatikům zprostředkovávají.

 

http://www.trendyzdravi.cz/medicina/protizanetliva-lecba-se-nove-nasazuje-jiz-v-zacatcich-astmatu.html